Links

Bước 1: Thêm tên miền

Tại trang Dashboard, chọn phần Tên miền => Thêm tên miền
thêm tên miền mới
Tên miền: điền tên miền của bạn không bao gồm http:// hoặc https://.VD: boclinkvpcs.info