Bước 2: Tạo chiến dịch bọc link

Sau khi đã thêm thành công tên miền sạch vào hệ thống. chúng ta có thể tạo một chiến dịch bọc link dùng tên miền riêng để chạy quảng cáo.

Tại trang Dashboard, chọn phần Bọc link => Thêm chiến dịch

Tại giao diện thêm chiến dịch. – Tên chiến dịch: là tên do các bạn đặt tùy chọn để phân biệt giữa các chiến dịch bọc link khác nhau – Link sạch chạy quảng cáo: tại đây có 2 lựa chọn là sử dụng link của tôi và sử dụng mẫu có sẵn

Last updated