Hướng dẫn thêm tên miền vào hệ thống

Tại trang Dashboard, chọn phần Tên miền => Thêm tên miền

Tên miền: điền tên miền của bạn không bao gồm http:// hoặc https://.VD: boclinkvpcs.info

Last updated