Hướng dẫn trỏ tên miền về hệ thống để tạo chiến dịch

Sau khi đã thêm thành công tên miền sạch vào hệ thống bạn vui lòng trỏ record CNAME của tên miền về domain web.boclinkvpcs.com.

Last updated